مسئول دفتر مدیریت منابع انسانی: آقای ابراهیم عزیزی

تلفن مستقیم:31401220 - 081

داخلی:1220-7227