وظایف مدیر منابع انسانی به چهار دسته کلی تقسیم می گردد:

1-برنامه ریزی

2-سازماندهی

3-هدایت

4-نظارت

 

اجرایی شدن وظایف فوق موارد ذیل راشامل می گردد:

 

-بهبود کیفیت زندگی کاری کارکنان و ارتقاء کیفیت روابط انسانی در سازمان

-ایجاد حس امنیت شغلی برای همکاران شایسته و توانمند

-تدوین شاخص های عملکردی و عملیاتی مرتبط با منابع انسانی

-برنامه ریزی برای ارزیابی عملکرد کارکنان و حصول اطمینان از استقرار نظام ارزیابی عملکرد

-تفسیر آیین نامه ها و قوانین اداری و ستادی سازمان

-استقرار و توسعه سیستم اطلاعات مدیریت منابع انسانی

-کمک به استفاده بهینه و مدیریت استراتژیک منابع انسانی

-مدیریت فرایند جذب نیروی انسانی (شامل برنامه ریزی نیروی انسانی، تأمین منابع انسانی، گزینش، استخدام و تثبیت آن‌ها در سازمان)

-شناخت و مدیریت فرهنگ سازمانی

-همسوسازی کارکنان جدید با سازمان و فرهنگ سازمانی

-طراحی شغل و غنی سازی شغلی

-تجزیه و تحلیل شغل و طراحی نظام حقوق و دستمزد و جبران خدمات کارکنان

-آموزش کارکنان و تلاش برای ارتقای دانش و مهارت آنان

-حفظ و تقویت انگیزه کارکنان