دکتر حسین حمدیه
مدیر منابع انسانی و پشتیبانی
تحصیلات: مهندسی فناوری اطلاعات

تلفن مستقیم: 7227-31401220

داخلی: 1220-7227