• مهمترین و اثربخش ترین سرمایه هر سازمانی، منابع انسانی آن سازمان می باشد، و رسیدن به تعالی سازمانی و رشد و توسعه پایدار میسر نمی گردد مگر در سایه وجود منابع انسانی کارآمد و توانمند، لذا توجه به امور رفاهی و نیازهای مادی و معنوی ایشان در اولویت برنامه های معاونت محترم توسعه وامور پشتیبانی دانشگاه می باشد، امید است با یاری پروردگار بخش کوچکی از زحمات پرسنل فرهیخته دانشگاه جبران شود.
 •  
 • * نیاز سنجی، برنامه ریزی، هماهنگی و پیگیری امور رفاهی و پیش بینی نیازهای آتی
 •  
 • * انجام امور مربوط به انعقاد قرارداد بیمه تکمیلی درمان و عمر و حوادث پرسنل و نظارت بر قرارداد
 •  
 • * انجام امور مربوط به ثبت نام بیمه تکمیلی درمان و عمر و حوادث پرسنل و پیگیری خسارات
 •  
 • * انجام امور مربوط به واگذاری موقت منازل مسکونی دانشگاه به اعضائ هیات علمی و اعضائ غیر هیات علمی
 •  
 • * انجام امور مربوط به انعقاد قراردادهای رفاهی با سازمانها، شرکت ها، فروشگاه ها و مراکز تفریحی
 •  
 • * انجام امور مربوط به انعقاد قراردادهای رفاهی با سایر دانشگاه ها جهت استفاده از ظرفیت های تفریحی و اقامتی آنها
 •  
 • * انجام امور مربوط به انعقاد قرارداد بیمه اموال منقول و غیرمنقول دانشگاه و بیمه مسئولیت مدنی و نظارت بر قرارداد
 •  
 • * پرداخت کمک هزینه ازدواج و فوت
 •  
 • * پرداخت هزینه فوت همکاران (عادی-حادثه) به بازماندگان (از قرارداد بیمه عمر و حوادث)
 •  
 • * پرداخت تسهیلات قرض الحسنه ازصندوق های اسکان و کارکنان به اعضاء هیأت علمی و اعضا غیرهیات علمی
 •  
 • * صدور معرفی نامه برای همکاران به منظور استفاده از تسهیلات بانکی، استفاده از مهمانسراهای سایر دانشگاه ها، خرید اقساطی از فروشگاه ها و مراکز طرف قرارداد
 •