نمایشگر یک مطلب

بازگشت به منوی اصلی

عضای کمیته نظام پیشنهادات دانشگاه بوعلی سینا

 

دکتر علی اصغری صارم _ معاون آموزشی دانشکده مدیریت و حسابداری

صادق پناهی توانا _ مدیر آموزش دانشکده علوم انسانی

دکتر حسین ترابزاده خراسانی-عضو هیات علمی دانشکده مهندسی

مهندس مسعود رسولی _ مدیر امور عمومی دانشکده مهندسی

دکتر معصومه کیانی-عضو هیات علمی دانشکده علوم انسانی

مهندس حسین حمدیه (رییس کمیته) _ مدیر منابع انسانی دانشگاه

دکتر سید علی حسینی سیر (دبیر کمیته) _ معاون آزمایشگاه مرکزی دانشگاه