اداره رفاه کارکنان


مهدی میرشاه ولد
- کارشناس رفاهی -
تحصیلات : لیسانس

ایمیل :

تلفن : 38380634-081


داخلی : 429
سعید سوری
- کارشناس بیمه -
تحصیلات : لیسانس

ایمیل :

تلفن : 38380634-081


داخلی : 429
محمد جواد وثاق
- کارشناس -
تحصیلات : فوق لیسانس

ایمیل :

تلفن : 38380634-081


داخلی : 429