اداره رفاه کارکنان


سعید سوری
- کارشناس بیمه -
تحصیلات : کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی

ایمیل :

تلفن : 31401352-081


داخلی : 1352
محمد جواد وثاق
- کارشناس رفاهی -
تحصیلات : کارشناسی ارشد کارآفرینی

ایمیل :

تلفن : 31401351-081


داخلی : 1351