رئیس اداره رفاه کارکنان


محمد مصطفی ربیعی
- رئیس اداره رفاه کارکنان -
تحصیلات : کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی

ایمیل : refah@basu.ac.ir

تلفن : 31401350-081


داخلی : 1350