سرپرست اداره رفاه کارکنان


محمد مصطفی ربیعی
- سرپرست اداره رفاه کارکنان -
تحصیلات : کارشناسی ارشد

ایمیل : refah@basu.ac.ir

تلفن : 38380634-081


داخلی : 429