« بازگشت

آخرین مهلت ارائه درخواست بررسی مدارک پزشکی اسناد عودتی، ناقص و پرداخت نشده

آخرین مهلت ارائه درخواست بررسی مدارک پزشکی اسناد عودتی، ناقص و پرداخت نشده


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

بدینوسیله به اطلاع همکاران محترم دانشگاهی(دارای پوشش بیمه تکمیل درمان) می رساند، درخواست بررسی مدارک پزشکی اسناد عودتی، ناقص و پرداخت نشده مربوط به قرارداد بیمه تکمیل درمان سال قبل خود را حداکثر تا 29 اردیبهشت 1400 به کارتابل اداره رفاه کارکنان با رعایت موارد ذیل ارسال نمایند (لازم به ذکر است تاریخ مذکور قابل تمدید نخواهد بود)

1-تصویر رسید اسناد پزشکی تحویل شده به شرکت

2-مشخص نمودن مورد یا موارد مورد اعتراض

3-شرح درخواست بررسی

4-کدملی و شماره تماس

حضور نماینده در روزهای زوج و از ساعت 8 صبح الی 12 می باشد

یادآور می گردد پس از پایان مهلت ذکر شده به دلیل بسته شدن قرارداد قبل و شروع قرارداد جدید امکان بررسی ممکن نمی باشد.

همچنین خواهشمند است با توجه به استقرار نماینده در دفتر بیمه دانشگاه از مراجعه به سرپرستی شرکت بیمه نوین خودداری فرمایید(حتی در روزهای فرد هفته).

شماره تماس سرپرستی شرکت بیمه نوین-واحد درمان: 38327500 داخلی 25

شماره تماس مستقیم واحد بیمه دانشگاه :38380634  و یا داخلی:429