اطلاعیه ها

بازگشت به صفحه کامل
« بازگشت

اعمال مالیات برارزش افزوده بر کلیه بیمه نامه ها و الحاقیه های بیمه درمان تکمیلی از ابتدای اردیبهشت۹۹

اعمال مالیات برارزش افزوده بر کلیه بیمه نامه ها و الحاقیه های بیمه درمان تکمیلی از ابتدای اردیبهشت۹۹


بدینوسیله به اطلاع همکاران محترم که دارای پوشش بیمه تکمیلی دانشگاه می باشند می رساند به استناد بخشنامه شماره (۱۳/۹۹/۲۱۰) به تاریخ (۲۷/۰۱/۱۳۹۹) معاونت حقوقی و فنی سازمان امور مالیاتی کشور، مستند به رای شماره (۲۸۹۵) مورخ (۰۹/۰۷/۱۳۹۰)، صدور کلیه بیمه نامه ها و الحاقیه های بیمه درمان تکمیلی مشمول پرداخت مالیات بر ارزش افزوده گردیده است.(مستندات به پیوست می باشد)

لذا مبلغ حق بیمه درمان تکمیلی سال ۱۳۹۹ از مهرماه با احتساب مالیات بر ارزش افزوده از حقوق همکاران کسر خواهد شد، همچنین مابه تفاوت ۵ ماه ابتدای قرارداد پس از مغایرت گیری و محاسبه در آبانماه کسر می گردد.

حق بیمه سطح ۲ بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده: ۹۹۵.۰۰۰ریال می باشد (یارانه دانشگاه ۳۴۸.۲۵۰ریال)

پس از محاسبه ارزش افزوده معادل: ۱.۰۸۴.۵۵۰ ریال می شود(یارانه دانشگاه ۳۷۹.۵۹۳ریال)

در واقع اختلاف مبلغ جدید به دلیل محاسبه ۹درصد مالیات برابر ۸۹.۵۵۰ریال برای هر نفر در ماه می شود که۶۵درصد آن سهم همکار(۵۵.۸۲۰ریال) و۳۵درصد آن سهم دانشگاه(۳۱.۳۴۲ریال) 

حق بیمه سطح۱ بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده: ۳۸۹.۰۰۰ریال می باشد(یارانه دانشگاه ۱۹۴.۵۰۰ ریال)

پس از محاسبه ارزش افزوده معادل: ۴۲۴.۰۱۰ ریال می شود(یارانه دانشگاه ۲۱۲.۰۰۵ ریال)

در واقع اختلاف مبلغ جدید به دلیل محاسبه ۹درصد مالیات برابر ۳۵.۰۱۰ریال برای هر نفر در ماه می شود که۵۰درصد آن سهم همکار(۱۷.۵۰۵ریال) و۵۰درصد آن سهم دانشگاه(۱۷.۵۰۵ریال)