بدینوسیله به اطلاع همکاران محترم دانشگاهی(دارای پوشش بیمه تکمیل درمان) می رساند،  درخواست بررسی مدارک پزشکی اسناد عودتی، ناقص و پرداخت نشده  مربوط به قرارداد بیمه تکمیل درمان سال قبل خود...

شنبه، ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۰

اطلاعیه ها