سرپرست اداره رفاه کارکنان دانشگاه

حمیدرضا حسینی
تحصیلات:  کارشناسی ارشد
ایمیل:  refah@basu.ac.ir
وب سایت:  http://wd.basu.ac.ir
تلفن:  08138380969
آدرس:  همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، سازمان مركزي، دانشگاه بوعلی سینا، کد پستی 6517838695 فاکس: 08138381160
 
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695  تلفن: +98-81-38380969  فکس:  38381160

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند