حمیدرضا حسینی
سرپرست اداره رفاه کارکنان دانشگاه
مجتبی عرفان دوست
کارشناس روابط عمومی و مسئول میهمانسری های دانشگاه
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695  تلفن: +98-81-38380969  فکس:  38381160

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند