کارشناس اداره رفاه کارکنان

سید مهدی میرشاه ولد

تحصیلات: لیسانس

تلفن: 38380634-081

داخلی: 429