بدینوسیله به اطلاع می رساند به منظور سهولت در پرداخت کمک هزینه های غیر نقدی موضوع ماده 4 پیوست شماره 8 آیین نامه استخدامی کارکنان(در اجرای ماده 69) و ماده4 از پیوست شماره 4 آیین نامه استخدامی...

سه‌شنبه، ۵ اسفند ۱۳۹۹

اطلاعیه ها